Oldal kiválasztása

Mühl Linda
06 30 245-1189
lindayoga2020@gmail.com
www.lindayoga.hu

 

Keress bátran!

13 + 4 =

Adatkezelési, adatvédelmi nyilatkozat

Az adatkezelési, adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban Nyilatkozat) célja

Adatvédelmi nyilatkozatunk bemutatja, hogy miként gyűjtjük és kezeljük az ön személyes adatait, valamint tájékoztatást ad azzal kapcsolatban, hogy milyen adatokat gyűjtünk, hogyan használjuk fel azokat, miért van szükségünk rájuk, és milyen előnye származhat ebből önnek.

Amennyiben bármilyen kérdése vagy észlevétele van, vagy az Önt, mint érintettet megillető jogok bármelyikével kapcsolatban szeretne kéréssel fordulni hozzánk, megteheti e-mailben a lindayoga2020@gmail.com címen, telefonon pedig a +36 30 2451189-es számon. Az Adatvédelmi nyilatkozat utolsó frissítése 2020.08.03-án történt.

Adatkezelők:

A lindayoga.hu weboldal tulajdonosa:

Mühl Linda e.v.
szül: Szekszárd, 1981.12.19.
cím: 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 74.
lindayoga2020@gmail.com

A személyes adatokat kezeléséhez bizonyos esetekben külső segítséget, adatfeldolgozót veszünk igénybe. Az adatfeldolgozó személye az egyes adatkezelések jellemzőinek megfelelően változhat. Amennyiben szeretné megismerni, hogy a konkrét adatkezelésben, milyen adatfeldolgozó vesz részt, akkor az egyedi adatkezelési tájékoztató „Adatfeldolgozó” kategóriájában találja ezt meg.

Adatkezelése során szem előtt tartott irányelveink:

 • A személyes adatok kezelését a hatályos jogi szabályozás alapján végezzük.
 • A lindayoga.hu weboldal csak az tájékoztatóban megjelenített adatkezelések körében meghatározott személyes adatokat kezel. Adatait kizárólag a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban rögzített vagy azon konkrét célokra használjuk fel, amelyeket közlünk önnel és/vagy amelyekhez ön hozzájárult
 • Igyekszünk biztosítani a birtokunkban lévő valamennyi személyes adat védelmét, személyes adatait felelősségteljesen kezelni és mindenkor átlátható módon eljárni A megadott, személyes adatok biztonságát minden szükséges technikai és szervezési intézkedéssel megvédi.
 • Mindenkor a lehető legkevesebb személyes adat begyűjtésére, kezelésére és felhasználására törekszünk;
 • Személyes adatait nem osztjuk meg másokkal, nem értékesítjük, nem adjuk bérbe és nem hozzuk mások tudomására a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban leírtaktól eltérő módon.
 • Tudjuk, hogy személyes adatainak biztonsága fontos önnek, és mindent megteszünk azért, hogy megakadályozzuk az azokkal való visszaélést, az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok elvesztését, módosítását, valamint azt, hogy azok más felek tudomására jussanak. Személyes adatai megóvása érdekében különböző biztonsági intézkedéseket vezettünk be, például a hozzáférési jogosultság ellenőrzését, tűzfalakat és biztonsági szervereket, valamint a személyes adatok titkosítását.
 • A tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint értelmezzük.

Weboldalunk által kezelt személyes adataival kapcsolatos jogai:

 • Kérheti az adatainak módosítását:

A megadott elérhetőségeinken keresztül kérheti adatainak módosítását, a személyes adatok kezelésének ideje alatt.

 • Kérheti adatainak törlését, illetve zárolását:

A hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén bármikor visszavonhatja hozzájárulását és kérheti, hogy adatait töröljük. A kérésére – a kérelmének kézhezvételét követő 20 munkanapon belül – írásban, vagy elektronikus úton (beleegyezésével) válaszolunk. Ha valamilyen törvényes oknál fogva nem tudjuk teljesíteni a kérését, akkor elutasítjuk azt és természetesen annak ténybeli és jogi indokait is közöljük.

A személyes adatait abban az esetben is töröljük, ha a kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt; illetve a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. Zároljuk a személyes adatait, ha ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a jogos érdekeit.

 • Tájékoztatást kérhet:

Az adatkezelés teljes tartama alatt jogosult a megadott elérhetőségeken tájékoztatást kérni a az általunk kezelt személyes adatokról, valamint az adatkezelés jellemzőiről, különösen:

 • az adatok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról
 • az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,ú
 • az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről,
 • az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidensről.

A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított 20 munkanap alatt teljesítjük. Folyó évben ingyenesen egyszer kérhető ugyanarra az adatra tájékoztatást.

Szabálysértési hatóság, nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, más közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik a lindayoga.hu üzemeltetőit az adatok közlése, az adatokba történő betekintés, illetve azok átadása érdekében. Amennyiben a megkereső szerv a jogalapot és az adatok körét pontosan megjelölte, akkor a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésükre bocsátjuk.

 • Kérheti adatkezelésének korlátozását, abban az esetben korlátozhatja személyes adatainak kezelését, amennyiben:
 • úgy véli, hogy az önnel kapcsolatban tárolt személyes adatok nem pontosak; vagy
 • a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik, de ahelyett, hogy a törlésüket kérné, inkább korlátozni szeretné a kezelésüket; vagy
 • személyes adataira nincs többé szükségünk azon cél(ok)hoz, amely(ek) miatt eredetileg begyűjtöttük azokat, ön azonban igény tart ezen adatokra valamely peres követelés benyújtása, érvényesítése vagy a követeléssel szembeni védekezés céljából vagy
 • ön tiltakozott személyes adatai kezelése ellen és várja az arra vonatkozó visszaigazolást, hogy az ön tiltakozással kapcsolatos érdekei felülírják-e az adatkezelés jogalapját
 • A tiltakozás joga Ön személyes adatainak kezelése ellen

Ilyen szándék esetén vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben az info@njoylife.hu címen, vagy telefonon az +36 20 532 5306-os számon.

 • Felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga megilleti, mely keretén belül az általunk végzett adatkezeléssel kapcsolatban a felügyeleti hatóságnál közvetlenül panaszt tehet.

Jogorvoslati lehetőségei

A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, vagy az illetékes törvényszékhez fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Tel./fax: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: http://naih.hu

Adatkezeltek köre

 • Az adatkezelés során a lindayoga.hu-n regisztrált felhasználóinak adatait kezeljük.
 • Az adatkezelés során a lindayoga.hu üzemeltetőjével számviteli jogviszonyban álló természetes személyek adatait kezeljük.
 • A lindayoga.hu hírlevelére regisztrált természetes személyek adatait kezeljük.

 

Kezelt adatok köre

Általában az alábbi típusú személyes adatokat gyűjthetjük öntől közvetlenül:

 • Kapcsolattartáshoz szükséges adatok, például név, e-mail cím, postai cím és telefonszámok;
 • Az Ön marketing célú eléréshez név, email cím, jelszó adatait használjuk.
 • Demográfiai adatok, például életkor, nem és sportolással kapcsolatos tapasztalatok, régi sérülések
 • Egészséggel kapcsolatos információk;

Közvetett úton is gyűjthetünk önről személyes adatokat, amikor:

 • ön megoszt valamilyen tartalmat közösségi oldalakon, honlapokon vagy alkalmazásokon a szolgáltatásainkkal kapcsolatban, vagy reagál a közösségi oldalakon közzétett promóciós anyagunkra; vagy
 • más honlapok által gyűjtött adatokból ismerünk meg vagy gyűjtünk önre vonatkozó személyes adatokat (ha például harmadik fél honlapján hirdetést jelentetünk meg, és ön arra rákattint, tájékoztatást kaphatunk a hirdetés eredményességéről).

 

Adatkezelés célja, köre

Az általunk gyűjtött személyes adatok az adatgyűjtés célja, valamint az önnek biztosított termék, illetve szolgáltatás függvényében változik.

Személyes adatait azzal a céllal gyűjtjük, hogy a lehető legjobb online élményt nyújthassuk önnek, valamint hogy minőségi ügyfélszolgálattal állhassunk rendelkezésére. Személyes adatait különösen azzal a céllal gyűjthetjük, őrizhetjük, használhatjuk és hozhatjuk mások tudomására, hogy:

 • feldolgozzuk fizetéseit, ha terméket és/vagy szolgáltatást vásárol tőlünk, tájékoztassuk önt rendelésének állapotáról, reagáljunk kérdéseire és kéréseire, valamint elbíráljuk és kezeljük esetleges panaszait;
 • feldolgozzuk megkereséseit és válaszoljunk önnek vagy felvegyük önnel a kapcsolatot azért, hogy válaszolhassunk kérdéseire és/vagy kéréseire;
 • fejlesszük és javítsuk szolgáltatásainkat, kommunikációs módszereinket és honlapjaink működését;
 • információkat közöljünk Önnel (hírlevél és személyes levél) és kezeljük hírlevelünkre vagy egyéb kommunikációs eszközeinkre történt regisztrációját és/vagy feliratkozását;
 • kezeljük a vetélkedőinkben, nyereményjátékainkban vagy promóciós kampányainkban való részvételével, illetve a kéréseivel kapcsolatos mindennapi üzleti feladatokat;
 • megismerjük és felmérjük vásárlóink érdeklődését, igényeit és változó szükségleteit, fejlesszük honlapunkat, jelenlegi termékeinket és szolgáltatásainkat és/vagy új termékeket és szolgáltatásokat fejlesszünk ki;
 • személyre szabott termékeket és tájékoztatásokat nyújthassunk, továbbá terméket ajánlhassunk önnek;
 • bejelentkezés kezeléséhez szükséges adatokat.

Személyes adataira jogszabályi kötelességeink teljesítéséhez, valamint az önnel fennálló szerződéses kapcsolatunk miatt is szükségünk lehet.

Amennyiben a fenti célból vagy bármely egyéb célból begyűjtjük és felhasználjuk személyes adatait, arról az adatgyűjtés időpontjában vagy azt megelőzően tájékoztatjuk.

Ahol szükséges, hozzájárulást is kérünk öntől személyes adatai kezeléséhez. Amennyiben korábban hozzájárult személyes adatai kezeléséhez, hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Adatkezelés jogalapja

 • Személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük.
 • A személyes adatait a számviteli jogszabályokban meghatározott bizonylatok készítése érdekében tarjuk nyilván.

Adatkezelés időbeli hatálya

 • A személyes adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.
 • Az adatkezelést a számviteli törvény alapján kezeljük. A személyes adatait a számla kiállítását követő 8 évig tároljuk.

Adatkezelők köre

 • Az adatait csak a lindayoga.hu kijelölt munkatársai kezelhetik.

Személyes adatait az alábbi harmadik felekkel és az alábbi célokból oszthatjuk meg:

 • Az ügyfeleink számlaadatainak feldolgozását külső könyvelő igénybevételével oldjuk meg. Ennek során a személyes adatait a könyvelő székhelyén is kezeli: KönyvelésNet Kft., Budapest,Alsó erdősor u. 1/B.
 • com a honlap tárhely adatok tárolása, megadott kommunikációt elősegítő adatok továbbítása.
 • Google Drive ((Headquarters Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) –  kommunikációt elősegítő adatok továbbítása, tárolása.
 • Google gmail levelező programmal küldjük ki a hírleveleinket, ezért a rendszerben használjuk a nevét valamint az e-mail címét.
 • com bejelentkezési rendszer kéri és kezeli a nevet, e-mail címet az órára való regisztráció rögzítésekor
 • Skillnaut digitális oktatási rendszer kéri és kezeli a nevet, e-mail címet

A fentieken túl adatait nem továbbítjuk másnak. Csak törvényi kötelezettségeink, illetve a hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére adjuk ki.

Websütik és más technológiák

Honlapunk fenntartója (a WordPress.com, websütik (cookies) és más technológiák alkalmazásával is gyűjthet önről személyes adatokat, például amikor meglátogatja a azt, vagy harmadik felek honlapját, megtekinti online ajánlatainkat. Az így gyűjtött adatok közé tartozhat:

 • az ön eszközén futó böngészővel, illetve operációs rendszerrel kapcsolatos információ;
 • az ön által használt eszköz IP címe;
 • az ön által megtekintett honlapjainkra vonatkozó információ;
 • az, hogy mely linkekre kattint rá, miközben a szolgáltatásainkkal kommunikál.

Helyi jogszabályok adatvédelmi vonatkozásai

Az adatvédelmi nyilatkozat a mindenkori hatályos jogszabályok alapján kerül kialakításra, különös tekintettel

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre (a továbbiakban: Adatvédelmi törvény);
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendeletre
 • az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvényre;
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre;

Elérhetőségeink:

Amennyiben bármilyen kérdése, megjegyzése vagy panasza adódna akár jelen Adatvédelmi nyilatkozatunkkal, akár személyes adatai kezelésével kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben a lindayoga2020@gmail.com címen, vagy telefonon a +36 30 2451189-es számon.