Oldal kiválasztása

ÁLTALÁNOS SZERZŐDLÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Szolgáltató által üzemeltetett lindayoga.hu honlap, valamint a LindaYoga Jógaprogram (app.lindayoga.hu) szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazza.

Az ÁSZF rendelkezései részét képezik a Szolgáltató által kötött egyedi megbízási, szolgáltatási és együttműködési szerződéseknek.  Ha az egyedi szerződés és az ÁSZF rendelkezése eltér egymástól, akkor az egyedi szerződési feltétel válik a szerződés részévé. [a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:80. §]

 

AZ ÁSZF HATÁLYA

  1. Személyi hatály

Az ÁSZF hatálya kiterjed a következő felekre:

ENTER STÚDIÓ Szolgáltató Betéti Társaság (székhelye: 2072 Zsámbék, Angyalárok utca 760/5.; cégjegyzékszáma: 13-06-074028; adószáma: 28653817-2-13; képviseli: Kovács Bálint; a továbbiakban: Szolgáltató).

A Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti szolgáltatásait az alábbiak szerint igénybe vevő természetes vagy jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet (a továbbiakban: Felhasználó).

Amennyiben a természetes személy Felhasználó nem töltötte be 18. életévét, gyámság vagy gondnokság alatt áll, akkor a Felhasználó képviselője (a továbbiakban: Törvényes képviselő).

A fenti személyek együttesen a továbbiakban: Felek.

Amennyiben a Felhasználó nevében a Törvényes képviselő jár el, akkor rá a Felhasználó jogai és kötelezettségei értelemszerűen vonatkoznak, kivéve azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyek kifejezetten a Felhasználó személyéhez kötődnek.

  1. Tárgyi hatály

Az ÁSZF a Felek jogait és kötelezettségeit tartalmazza a lindayoga.hu honlap és a LindaYoga Jógaprogram alkalmazás (app.lindayoga.hu) szolgáltatásai (jógaprogramok, oktatóanyagok, dokumentációk. ismeretterjesztő anyagok, cikkek stb. – a továbbiakban: Szolgáltatás) vonatkozásában.

A Szolgáltatás minden eleme és része – függetlenül annak elkészítési módjától, formátumától, hordozó anyagától és példányszámától –, valamint a Szolgáltatás terjesztését (kiszolgálását) végző szoftverrendszer és annak minden részegysége a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) alapján szerzői jogi védelem alatt áll.

Az ÁSZF-ben és az egyedi szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Felekre a Ptk. és az Szjt., vonatkozó rendelkezései az irányadók.

  1. Időbeli hatály

A jelen ÁSZF 2022. október 1. napjától hatályos annak visszavonásáig vagy újabb ÁSZF hatályba lépéséig – mellyel az azt megelőző minden ÁSZF hatályát veszti.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et saját hatáskörben, egyoldalúan módosítsa és új ÁSZF-et tegyen közzé a lindayoga.hu honlapon. Az új ÁSZF közzétételével az azt megelőző ÁSZF-ek hatályukat vesztik.

  1. A jogviszony létrejötte és keretei

A Szolgáltató a lindayoga.hu honlapon keresztül általános tájékoztatást ad a Szolgáltatás igénybevételének hátteréről, részleteiről és árazásáról, valamint közzé teszi a mindenkor hatályos ÁSZF-et. A Felek az egyedi szerződésben az ÁSZF feltételeitől – beleértve a díjazás, árazás mértékét is – eltérhetnek.

A Szolgáltatás igénybevételének megkezdése és az egyedi szerződéskötés előtt a Szolgáltató lehetőséget biztosít a Felhasználó számára, hogy az ÁSZF rendelkezéseit megismerje és megértse.

A Szolgáltatás igénybevételének megkezdése előtt a Felek egyedi szerződést kötnek, amely pontosan részletezi a Szolgáltatással kapcsolatos összes elvárást és lehetőséget, valamint tartalmazza a Felek minden szükséges nyilatkozatát, amelyek nem részei a jelen ÁSZF-nek, vagy eltérnek attól.

A szerződéskötést megelőzően a Szolgáltató elvégzi a Felhasználó – és szükség esetén a Törvényes képviselő – érvényes szerződéskötéssel és nyilatkozattétellel kapcsolatos azonosítási feladatait. Ennek keretében a Szolgáltató jogosult a Felhasználó, illetve a Törvényes képviselő személyes dokumentumainak és nyilatkozatainak vizsgálatára. A fentiek hiányában a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás igénybevételét megtagadni.

A jelen ÁSZF-ben, valamint az egyedi szerződésben foglalt feltételek Felhasználó általi szándékos megsértése esetén a Szolgáltató jogosult – mindennemű kártalanítási kötelezettség nélkül – a Felhasználót kizárni a Szolgáltatás igénybevételéből.

A szerződéskötés során a Felek megállapodnak a következő, a szerződés szempontjából lényeges feltételekről:

– a Szolgáltatás igénybevételének ideje, időtartama, beleértve a megújuló előfizetést is;

– a Szolgáltatás igénybevételének helye;

– a Szolgáltatót megillető díjazás mértéke és kötelezettje;

– a Szolgáltatót megillető díjazás ideje, helye és módja.

A Szolgáltatás igénybevétele a szerződésben meghatározott időtartammal befejeződik, azonban a Felek a szolgáltatás igénybevétele alatt megállapodhatnak az időtartam kibővítéséről – ideértve a Szolgáltatásra vonatkozó időszakos előfizetés automatikus megújítást is.  Tehát az előfizetés alapértelmezett formájában megújuló, ami azt jelenti, hogy amenyiben a Felhasználó nem mondja le az igénybevételi időszak lejárta elótt a szolgáltatást, úgy az minden bevatkozás nélkül megújul, ellenértéke automatikusan levonásra kerül az ekőfizetés kezdetekor megadott bankkkártyáról.

Amennyiben az Előfizető nem kívánja a szolgáltatás meghosszabbítását, úgy az előfizetési idő lejárta előtt előfizetését bármikor lemondhatja az alkalmazás Előfizetés menüje alatt található „Előfizetés lemondása” gomb megnyomásával.  Ebben az esetben előfizetése az esedékes előfizetési időtartam végén megszűnik.

Amennyiben az egyedi szerződésben a Felek nem állapodnak meg eltérően, úgy a Szolgáltatás felhasználhatóságának időtartama és földrajzi területe korlátlan, a felhasználhatóság egyéb feltételeinek betartása mellett.

A Szolgáltatás egyes elemeinek igénybevétele díj (a továbbiakban: Előfizetési díj) fizetése ellenében lehetséges. Az Előfizetési díj a Szolgáltatás adott elemeinek igénybevételére (a továbbiakban: Szolgáltatáscsomag) határozott időre biztosít jogosultságot a Szolgáltatáscsomag korlátlan, egy példányban történő használatára. Az Előfizetési díj a meghatározott időszakra előre fizetendő.

Az Előfizetési díjak mértékének, a Szolgáltatáscsomagok elemeinek, illetve az előfizetési időszakok hosszának közzététele a lindayoga.hu honlapon keresztül történik. A Szolgáltató az árváltoztatás, valamint a Szolgáltatáscsomagok tartalmának (összetételének) megváltoztatási jogát fenntartja, ezért az Előfizetési díj összege, illetve a Szolgáltatáscsomagok tartalma az egyes előfizetési időszakok között – ideértve az automatikus megújítás esetét is – eltérőek lehetnek.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el.  Ezért az Előfizető által kapott bankszámlakivonaton elfogadóhelyként a Barion Payment Zrt. szerepel. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

  • A Felhasználó nyilatkozatai

A Felhasználó kijelenti, hogy a Szolgáltatást saját kockázatára és felelősségére veszi igénybe. Továbbá kijelenti, hogy a Szolgáltatás igénybevételére egészségileg alkalmas, valamint tudomásul veszi, hogy az esetleges orvosi alkalmasság igazolása, illetve az orvosi alkalmassági vizsgálat elvégzése vagy annak szükségességének eldöntése a Felhasználó kizárólagos felelősségi körébe tartozik.

A Felhasználó kijelenti és kifejezetten elismeri, hogy a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználót ért bármiféle sérülés vagy kár esetén a Szolgáltatót semmiféle kártérítési vagy egyéb felelősség nem terheli. A Felhasználó a Szolgáltatóval szemben semmiféle követelést, igényt vagy megtérítést a Szolgáltatás igénybevételével összefüggésben keletkezett sérülés vagy kár vonatkozásában nem támaszthat.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató felelőssége a jelen ÁSZF-ben és az egyedi szerződésben foglaltakra korlátozódik, így a Szolgáltatás igénybevételével összefüggésben fizetendő esetleges kártérítés vagy visszatérítés összege nem haladhatja meg a Felhasználó által a Szolgáltatásért a Szolgáltatónak megfizetett összeget.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybevételének megkezdését követően nem jogosult a szerződéstől elállni és a megfizetett Előfizetési díjat visszakövetelni.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a regisztráció bármely okból történő megszüntetése esetén – ideértve a Felhasználó kérése alapján a regisztráció törlését, illetve a felhasználási feltételek megsértése miatt a Felhasználó kizárását a Szolgáltató által eseteket is – a Felhasználó nem jogosult a megfizetett Előfizetési díjat vagy annak egy részét visszakövetelni – ideértve azt az esete is, ha az előfizetési időszak még nem telt le.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás egyes elemei – különösen, de nem kizárólagosan a jógaprogramhoz kapcsolódó video és hanganyag tartalmak – kizárólag a LindaYoga Jógaprogram alkalmazáson, valamint a lindayoga.hu honlapon keresztül, online vehetők igénybe. A kizárólagosan online tartalmak letöltése vagy elmentése súlyos szerződésszegésnek minősül, amely esetén a Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal, egyoldalú írásbeli nyilatkozattal felmondani, a Felhasználót a Szolgáltatásból kizárni, valamint a Felhasználtól kártérítést követelni.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás bármely elemét módosítani, átdolgozni vagy bármely módon megváltoztatni, illetve továbbadni, értékesíteni, közzétenni vagy bármely módon harmadik személy részére hozzáférhetővé tenni a Szolgáltató előzetes írásos beleegyezése nélkül nem jogosult. A fenti tevékenységek jogosulatlan végzése súlyos szerződésszegésnek minősül, amely esetén a Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal, egyoldalú írásbeli nyilatkozattal felmondani és a Felhasználót a Szolgáltatásból kizárni, valamint a Felhasználtól kártérítést követelni.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás üzemeltetésében résztvevő keretrendszer elemei (a továbbiakban: Szoftver) az Szjt. alapján szerzői jogi védelem alatt állnak. Ennek megfelelően a Szolgáltató előzetes írásos engedélye nélkül tilos a Szoftver belső működésének, felépítésének elemzése, módosítása, a forráskód visszafejtése, valamint a Szoftver részeinek vagy egészének elkülönítése, felhasználása más szoftverek részeiként, illetve terjesztése. A fenti tevékenységek jogosulatlan végzése súlyos szerződésszegésnek minősül, amely esetén a Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal, egyoldalú írásbeli nyilatkozattal felmondani és a Felhasználót a Szolgáltatásból kizárni, valamint a Felhasználtól kártérítést követelni.

 

JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

  1. A Felhasználó jogai és kötelezettségei

A Felhasználó jogosult a Szolgáltatás elemeinek felhasználására, illetve az azokon való részvételre. A Felhasználó használati joga a Szolgáltatás mindenkori legfrissebb (legújabb verziójú vagy változatú) elemeire vonatkozik.

A Szolgáltatás egyes elemeinek felhasználásához, illetve az azon való részvételhez a Felhasználó köteles a Szolgáltatást üzemeltető keretrendszerben regisztrálni, illetve az azokhoz kapcsolódó Előfizetési díjat megfizetni.

A Felhasználó köteles a szerződés keretei között megállapított díjakat a szerződésben rögzített módon és időben teljesíteni.

A Felhasználó jogosult a Szolgáltatás egyes elemeire vonatkozó időszakos automatikusan megújítás bármely időpontban való megszüntetésére, amely esetben a Felhasználó a már megfizetett előfizetési időszak végéig jogosult a Szolgáltatás előfizetéshez kapcsolódó elemeinek használatára.

A Felhasználó a szerződésben megszerzett jogait harmadik félnek csak a Szolgáltató előzetes írásos engedélyével adhatja át.

  1. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

A Szolgáltató köteles a szerződéskötés és a Szolgáltatás igénybevételének során tudomására jutott a Felhasználóval kapcsolatos bármely információt időbeli korlátozás nélkül titokban tartani.

A Szolgáltató köteles minden szükséges és elvárható digitális (informatikai) és analóg védelmet, valamint szervezési tevékenységet megvalósítani, ami a személyes adatok védelmét az elvárható szinten biztosítja.

  1. Adatvédelmi és adatkezelési rendelkezések

A Szolgáltató a Felhasználó, illetve a Törvényes képviselő személyes adatainak kezelését a honlapján az „Adatkezelési tájékoztató” oldalon közzétett „Adatkezelési tájékoztató” rendelkezéseinek megfelelően végzi.

Az „Adatkezelési tájékoztató” a Felek között fennálló jogviszony tartama alatt változhat, annak mindenkori hatályos állapotáról, illetve az abban foglalt jogainak gyakorlásáról a Felhasználó, illetve a Törvényes képviselő a fent megnevezett oldalon tájékozódhat.