Oldal kiválasztása

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Fáy Digitális Felnőttképzés

Az OTP Fáy András Alapítvány, mint a Fáy Digitális Felnőttképzés szervezője, és a Fáy Digitális Oktatási Platform üzemeltetője kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az általa kezelt személyes adatok tekintetében a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) rendelkezéseinek megfelelően kezeljék.

Az adatok kezelésével összefüggésben az Adatkezelő ezúton tájékoztatja a Fáy Digitális Oktatási Platform Felhasználóit az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett szabályokról és gyakorlatról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

 1. 1. Az adatkezelő meghatározása

OTP Fáy András Alapítvány (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.; adószám: 18014008-1-41; nyilvántartásba vételi szám: Pk.68245/1992/14., sorszám: 01-01-000302)

E-mail cím: info@otpfayalapitvany.hu Postai cím: 1068 Budapest, Benczúr u. 26.

Az OTP Fáy András Alapítvány adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége: 

E-mail: adatvedelem@otpfay.hu

 1. 2. Az adatfeldolgozó meghatározása

Az online távoktatás megvalósulásához az adatkezelő megbízásából a Skillnaut |Mobile Learning Platform (Enter Stúdió Bt., székhely: 1116 Budapest, Dália u. 6.) biztosítja a felületet, mint adatfeldolgozó, valamint további al-adatfeldolgozó a web hosting szolgáltató ATW Internet Kft. (székhely: Bp. Esztergomi út 66.)

A képzésre történő jelentkezés Adatkezelő által készített Google forms felületen keresztül tehető meg, amely a Portálon keresztül, illetve az Alapítvány online felületein közzétett felhívásban érhető el. E tekintetben a regisztráció során az adatkezelési folyamatban adatfeldolgozóként közreműködik a Google Ireland Limited Írországban bejegyzett társaság, amely Írország jogszabályai szerint működik (székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4; nyilvántartási szám: 368047; adószám: IE6388047V) A Google adatkezelési irányelvei elérhetőek: www. policies.google.com/privacy)

Amennyiben a Felhasználó a képzésre Partner intézményen keresztül (pl. a Felhasználó munkáltatója, oktatási intézmény stb.) jelentkezik a Partner intézmény visszajelzést, tájékoztatást kap az Adatkezelőtől a Felhasználók teljesítményéről, képzésről alkotott véleményéről.

 1. 3. Fogalommeghatározások

Érintett: a Fáy Digitális Oktatási Platformot használó Felhasználó, akinek személyes adatait a program rögzíti.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a 

természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Adatvédelmi incidens: A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Kurzus: A Fáy Digitális Oktatási Platformon elérhető, a Felhasználóhoz rendelt tananyag.

Képzési egység: Az adott képzési időszakban az adott felhasználóhoz rendelt kurzusok összessége, mely egy záróteszttel zárul.

Fáy Digitális Oktatási Platform: Az OTP Fáy András Alapítvány digitális távoktatási tevékenysége során használt informatikai keretrendszer.

 1. 4. Az adatkezelés elvei
  1. 4.1. Az Adatkezelő az alábbi jogszabályokkal összhangban kezeli a személyes adatokat:
   1. (a) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679/EU rendelet (GDPR);
   2. (b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosítása (Infotv.);
   3. (c) az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.)
   4. (d) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv)
   5. (e) felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet
  2. 4.2. Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy
   1. (a) az Érintettekre vonatkozó adatokat / személyes adatokat mindenkor jogszerűen és tisztességesen és megfelelő jogalapon kezelje (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság);
   2. (b) az adatokat mindenkor csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;
   3. (c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő, releváns, és a szükséges adatkörre korlátozódjon (adattakarékosság);
   4. (d) az adatok mindenkor pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek; lehetőség szerint a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság);
   5. (e) az adatokat olyan formában tárolja, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak statisztikai célból kerüljön sor, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtása mellett (korlátozott tárolhatóság);

 1. 4.3. Az adatkezelő továbbá az adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg).

 1. 5. Az adatkezelés részletes leírása, célja, jogalapja és időtartama, kezelt adatok köre 

 1. 5.1. Az adatkezelés célja: Annak biztosítása, hogy a Felhasználó a Fáy Digitális Oktatási Platformon, a Fáy Digitális Felnőttképzés keretében hozzá rendelt tananyagot elvégezhesse, amennyiben a képzés a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) hatálya alá tartozik, az Alapítvány, mint képzésszervező, az Fktv-ben előírt adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tegyen, valamint a képzési programok további fejlesztéséhez a Felhasználók teljesítményéről, képzésről alkotott véleményéről az Alapítvány, illetve a felhasználót a képzésre delegáló Partner megfelelő információval rendelkezzen.

 1. 5.2. A kezelt adatok köre:

 1. (a) A Felhasználó regisztráció során megadandó adatai: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, jelszó, – amennyiben a Felhasználó a képzésre Partner intézményen keresztül jelentkezik – a Felhasználót az Alapítványi képzésre irányító intézmény (munkáltató, oktatási intézmény stb. (Partner) neve 

A regisztrációt a Portálon és az Alapítvány online felületein közzétett felhívásban elérhető Google forms felületen a Felhasználó által megadott adatok alapján az Alapítvány munkatársa végzi el. A regisztrációt követően a Portál a megadott Felhasználói e-mail-címre megerősítő üzenetet küld a regisztrált Felhasználó fiókjának aktiválásához. Miután a Felhasználó aktiválta fiókját az Alapítvány munkatársai hozzá tudják rendelni a   Felhasználót a tananyaghoz, vagyis a kurzushoz. Amennyiben a Felhasználó a kurzus indulásáig nem aktiválja a fiókját, adatai a rendszerből törlésre kerülnek.

A regisztráció során megadott adatok elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy a Felhasználó a felhasználói fiókba be tudjon lépni és ott elérje a hozzárendelt kurzusokat. 

 1. (b) A felnőttképzésről szóló törvény hatálya alá tartozó képzések esetén megadandó adatok: vezetéknév, keresztnév, születési vezetéknév, születési keresztnév, születési hely és idő, anyja születési vezetékneve, születési keresztneve, lakcím, legmagasabb iskolai végzettség, e-mail cím, jelszó, OM azonosító, a FAR rendszerben generált tanúsítvány.

Az adatkezelés célja, hogy az Fktv. hatálya alá tartozó képzések esetén az Alapítvány, mint képző intézmény eleget tudjon tenni a felnőttképzési törvényben előírt adatszolgáltatási kötelezettségének (Fktv. 15.§). Az Alapítvány a jogszabályban meghatározott adatokat a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében (FAR) rögzíti, és az adatszolgáltatás kapcsán eljárni illetékes Pest Megyei Kormányhivatal, mint címzett részére továbbítja. Az adatkezelés célja továbbá a Felhasználó és az Alapítvány között létrejövő felnőttképzési szerződés előkészítésének és teljesítésének biztosítása.

 1. (c) A regisztráció során megadott adatokon túl a Platform a kurzusok elvégzése során, kizárólag az oktatási folyamattal összefüggő adatokat, információkat gyűjti, vagyis hány regisztrált Felhasználó van a felületen, hány Felhasználó kezdte el a kurzust, hányan fejezték be, az adott Felhasználóhoz milyen kurzusok lettek hozzárendelve, a Felhasználó mennyi idő alatt végezte el az adott kurzust, milyen eredményt ért el a tudásfelmérésen, és a záró teszten, meddig jutott el a Felhasználó egy adott kurzus teljesítésében, mely résznél hagyta abba a kurzust, választott-e új kurzust, letöltötte-e az online oklevelet, illetve kérte-e a felnőttképzési tanúsítványt, hány csoport került kialakításra a rendszerben, a Felhasználók az anonim kurzusértékelő kérdőíven hogyan értékelték a képzést.

A tananyag kiosztását követően a Felhasználó – belépve a felhasználói fiókjába – látja a hozzárendelt tananyagokat, melyeket az adott kurzus megtekintésére vonatkozóan a rendszerben megjelölt véghatáridőig tud elvégezni. A képzési egység egy záró teszt és egy anonim kurzusértékelő kérdőív kitöltésével zárul, melyek célja a tananyag újszerűségének felmérése, valamint a hatékony tudásátadás és -befogadás felmérése annak érdekében, hogy az anyag a későbbiekben fejleszthető legyen. A tudásfelmérésen és záró teszten elért Felhasználói eredményt a rendszer rögzíti.

A kurzusok az adott kurzus megtekintésére vonatkozóan a rendszerben megjelölt véghatáridővel törlésre kerülnek a felhasználói fiókból.

A kurzusértékelő kérdőív a tananyag hasznosságára, az átadott tudás mélységére, a tananyagtartalom élvezhetőségére, valamint a digitális felület használatára vonatkozó kérdéseket tartalmaz, kiegészülve egy nyitott kérdéssel, ami a további érdeklődési területeket térképezi fel. A kérdőív célja szintén a további fejlesztési folyamatok segítése. A felhasználói élmények felmérését célzó kérdések anonim  módon kerülnek feldolgozásra.

A programban tárolt adatokat  kizárólag az Adatkezelő képzési folyamatban közreműködő alkalmazottai láthatják. Az Adatkezelő biztosítja a Platform használata során megadott személyes adatok biztonságát, és azokat a jelen tájékoztatóban felsoroltakon kívül egyéb célokra nem használja fel.

 1. (d) A regisztráció során megadott e-mail címre külön hozzájárulás esetén az OTP Fáy András Alapítvány egyéb oktatási-, kutatási célú programjairól, rendezvényeiről is küldhet tájékoztató anyagokat, kérdőíveket. Ehhez az Alapítvány az alábbi adatokat kezeli: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím.

 1. 5.3. Az adatkezelés jogalapja:

Kezelt adatok Adatkezelés jogalapja
A regisztráció során megadott adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím – amennyiben a Felhasználó a képzésre Partner intézményen keresztül jelentkezik – jelszó, a Felhasználót az Alapítványi képzésre irányít/regisztráló Partner neve Az adatok kezelése olyan szerződés (képzési szerződés) teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél [GDPR 6. cikk (1) b) pont] Az Alapítvány és a Felhasználó között a tananyag elindításával képzési szerződés jön létre.
A felnőttképzésről szóló törvény hatálya alá tartozó képzések esetén megadandó adatok: vezetéknév, keresztnév, születési vezetéknév, születési keresztnév, születési hely és idő, anyja születési vezetékneve, születési keresztneve, lakcím, legmagasabb iskolai végzettség, e-mail cím, jelszó, OM azonosító, a FAR rendszerben generált tanúsítvány. Az adatok kezelése az Alapítványra, mint adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) c) pont], az Fktv. 15. §-ja szerint a FAR felé történő adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez, továbbá a Felhasználó és az Alapítvány között létrejövő felnőttképzési szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) b) pont]
A regisztráció során megadott adatokon túl a Platform a kurzusok elvégzése során, kizárólag az oktatási folyamattal összefüggő, jelen tájékoztatóban megjelölt adatokat, információkat gyűjt, ideértve a tudásfelmérő tesztek és a záró teszt eredményét, valamint a kurzusértékelő kérdőíven adott válaszokat Az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) f) pont]: Az adatkezelő jogos érdeke a tananyagfejlesztéshez szükséges információk gyűjtése, a képzéssel kapcsolatos minőségbiztosítási feladatok ellátása, a Felhasználói élmény felmérése, a Partnerek tájékoztatása a képzésre irányított Felhasználók visszajelzéseiről.
Az Alapítvány oktatási-, kutatási célú programjairól, rendezvényeiről szóló tájékoztatók, kérdőívek küldéséhez használt vezetéknév, keresztnév, e-mail cím  Az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) a) pont] azzal, hogy a hozzájárulás bármikor visszavonható a leiratkozas@otpfay.hu címre küldött üzenetben.

Az adatkezelés időtartama:

A regisztráció során megadott adatokat a Platform a mindenkori utolsó kurzus megtekintését követő naptári év végéig kezeli, megtekintés hiányában pedig a regisztrációt követő naptári év végéig kezeli. Ekkor a felhasználói fiók megszüntetésre kerül. Törlésre kerül a felhasználói fiók akkor is, ha azt a Felhasználó vagy – amennyiben a Felhasználó a képzésre Partner intézményen keresztül jelentkezik – a partner Mentora kéri.

Az Fktv. 15. §-a szerinti adatszolgáltatás kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat az Alapítvány a Felhasználó által elvégzett legutolsó kurzus megtekintésétől számított 8. év utolsó napjáig köteles őrizni [Fktv. 16. §]. 

A kurzusok elvégzése során, kizárólag az oktatási folyamattal összefüggésben gyűjtött egyéb adatokat, információkat az Alapítvány az adatfelvételt követő 2. naptári év végéig kezeli, utána törlésre kerülnek.

 1. 6. Adatbiztonsági intézkedések

Az adatkezelő az általa kezelt személyes adatok biztonsága érdekében megteszi azokat a kockázatarányos technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR-ban foglaltak érvényre juttatásához szükségesek. Az adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés és minden egyéb adatvédelmi incidens ellen.

 1. 7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

Az adatkezelő az érintettek részére a fent megadott elérhetőségeken ad tájékoztatást az általa kezelt személyes adatokról, az érintetti jogokról, és azon keresztül kérhető az adatkezelő adatkezelésekkel kapcsolatos intézkedése. Az adatkezelő minden elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy elősegítse az érintett jogainak gyakorlását.

Az érintett jogosult arra, hogy

 1. (a) személyes adatai tekintetében az Alapítványtól, mint adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információhoz (pl. adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, a kezelt adatok kategóriái, az esetleges adattovábbítás részletei) hozzáférést kapjon.
 2. (b) pontatlan személyes adatai helyesbítését, hiányos személyes adatai kiegészítését kérje.
 3. (c) bizonyos keretek között kezelt adatai törlését kérje, ha például azok kezelése már nem szükséges azon célból, amelyre azokat az adatkezelő gyűjtötte, vagy az érintett az adatkezeléshez való hozzájárulását már visszavonta. Az érintett abban az esetben is jogosult kérni személyes adatai törlését, amennyiben sikerrel tiltakozott személyes adatai kezelése ellen (lásd alább), amennyiben az adatkezelő az adatokat jogellenesen kezelte, vagy amennyiben az adatkezelő köteles személyes adatait törölni. Az adatkezelő bizonyos esetekben jogosult megtagadni a törlési kérelem teljesítését, melyről az érintett megfelelően tájékoztatásra kerül.
 4. (d) személyes adatai kezelése ellen tiltakozzon, ha az adatkezelés jogalapja az adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdeke, és az Érintett azért tiltakozik az adatkezelés ellen, mert úgy véli, hogy jogai, jogos érdekei, alapvető szabadságai elsőbbséget élveznek az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekével szemben. Az Érintett abban az esetben is tiltakozhat, ha személyes adatait az adatkezelő közvetlen üzletszerzés, piackutatás, vagy profilalkotás céljából kezeli.
 5. (e) adatai kezelésének korlátozását kérje bizonyos esetekben, ha pl. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az adatok pontosítását.
 6. (f) a rá vonatkozó, az adatkezelő által hozzájárulása alapján kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja vagy kérheti azok másik adatkezelőnek történő továbbítását is (adathordozhatóság).
 7. (g) adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonja. Fontos, hogy a hozzájárulás visszavonása a hozzájárulás visszavonása előtt végzett adatkezelés jogszerűségét nem érinti. [GDPR 7. cikk (3) bek.] A hozzájárulás megadása előtt az érintetteket erről az adatkezelő tájékoztatja. A hozzájárulás visszavonását írásban az adatkezelő részére szükséges jelezni. Hangsúlyozzuk, hogy a hozzájárulás megadásának elmaradása, illetve annak visszavonása az érintettre nézve semmilyen hátrányos következménnyel nem jár.

Az adatkezelő késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül, tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva, írásban vagy más módon – az érintett kérésére, személyazonosságának igazolását követően szóban – ad tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, azonban, ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő a tájékoztatásért alkalmanként 3.000,- Ft azaz háromezer forint összegű díjat állapíthat meg a GDPR 12. cikk (5) bekezdés a) pontja alapján.

Az érintettek jogai sérelme esetén célszerű egyeztetést kezdeményeznie az adatkezelővel, és amennyiben ez nem vezet eredményre, vagy az érintett ezt nem kívánja, jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentést/panaszt tenni, vagy – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt pert indítani.

A NAIH elérhetőségei:

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.,

Telefonszám: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: www.naih.hu

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa azzal, hogy a módosításokat a www.felnottkepzes.otpfayalapitvany.hu oldalon teszi közzé.

Amennyiben a személyes adatok kezelésével kapcsolatban további kérdése merülne fel, a fenti elérhetőségeken léphet kapcsolatba az Adatkezelővel.

Budapest, 2022. augusztus 28.

 

 

 

Táékoztató Pop Up

 

Tájékoztatjuk, hogy képzésünk a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) hatálya alá tartozik. Az OTP Fáy András Alapítvány, mint felnőttképző intézmény felnőttképzési nyilvántartási száma: B/2021/002175

Az OTP Fáy András Alapítvány a jogszabály előírásainak megfelelően gondoskodik a képzésben részt vevő személyek személyes adatainak az Fktv. 21. §-ában foglaltak szerinti kezeléséről, valaminteleget tesz az Fktv. 15. § és 15/A § alapján előírt adatszolgáltatási kötelezettségnek a Felnőttképzés Adatszolgáltatási Rendszerébe. Az adatkezelés részleteiről bővebben Adatkezelési tájékoztatónkban olvashat.

Az OTP Fáy András Alapítvány a képzésben részt vevő személlyel az Fktv. 12/A-13/B. § szerint felnőttképzési szerződést köt, ez a szerződés a Profilom menüpont alatt megtalálható.

Az OTP Fáy András Alapítvány a képzés elvégzésének igazolására a Felnőttképzés Adatszolgáltatási Rendszerében tanúsítványt állít ki, és azt a képzésben részt vevő személy kérésére, választása szerint elektronikus úton vagy papíralapon a képzésben részt vevő személy rendelkezésére bocsátja.

TOVÁBB

Az OTP Fáy András Alapítvány, mint felnőttképző intézmény terhére előírt adatszolgáltatási kötelezettség, valamint a felnőttképzési szerződés teljesítéséhez kérjük, adja meg alábbi adatait:

vezetéknév:

keresztnév:

születési vezetéknév:

születési keresztnév:

anyja születési vezetékneve:

anyja születési keresztneve:

születési hely:

születési idő:

lakcím:

e-mail cím:

legmagasabb iskolai végzettség

OM azonosító (ha már rendelkezik ilyen azonosítóval)

******

€ Hozzájárulok ahhoz, hogy az OTP Fáy András Alapítvány a regisztráció során megadott e-mail címemre az általam megismert Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint oktatási-, kutatási célú programjairól, rendezvényeiről tájékoztató anyagokat, kérdőíveket küldjön.

 

 

TÁJÉKOZTATÓ (szerintem ez nem kell)

Tájékoztatjuk, hogy képzésünk a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) hatálya alá tartozik. Az OTP Fáy András Alapítvány, mint felnőttképző intézmény felnőttképzési nyilvántartási száma: B/2021/002175

Az OTP Fáy András Alapítvány a jogszabály előírásainak megfelelően gondoskodik a képzésben részt vevő személyek személyes adatainak az Fktv. 21. §-ában foglaltak szerinti kezeléséről, valaminteleget tesz az Fktv. 15. § és 15/A § alapján előírt adatszolgáltatási kötelezettségnek a Felnőttképzés Adatszolgáltatási Rendszerébe. Az adatkezelés részleteiről bővebben a Profilom menüpontban, az Adatkezelési tájékoztatóra kattintva olvashat.

Az OTP Fáy András Alapítvány a képzésben részt vevő személlyel az Fktv. 12/A-13/B. § szerint felnőttképzési szerződést köt, ez a szerződés a Profilom menüpont alatt megtalálható.

Az OTP Fáy András Alapítvány a képzés elvégzésének igazolására a Felnőttképzés Adatszolgáltatási Rendszerében tanúsítványt állít ki, és azt a képzésben részt vevő személy kérésére, választása szerint elektronikus úton vagy papíralapon a képzésben részt vevő személy rendelkezésére bocsátja.